TIN TỨC - SỰ KIỆN TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhằm tạo đồng thuận việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường quận Hai Bà Trưng
Publish date 03/04/2024 | 14:03  | Lượt xem: 57

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30-7-2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 217/KH-UBND, ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội,

Thực hiện Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30-7-2023 của Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 217/KH-UBND, ngày 23/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội, theo đó, Quận Hai Bà Trưng sẽ sắp xếp 7 phường thành 4 phường, giảm 3 phường sau khi nhập 1 phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Cầu Dền với phường Bách Khoa, một phần và phường Thanh Nhàn; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Đồng Nhân và phường Đống Mác; nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường   Quỳnh Lôi và phường Bạch Mai.

Quang cảnh phiên họp Ban Chỉ đạo

Ngày 29/3/2024, Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng giai đoạn 2023-2025 tổ chức họp thông qua Đề án “sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”. Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị các phường được sắp xếp đều thống nhất với dự thảo Đề án, đồng thời báo cáo làm rõ việc triển khai thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương đảm bảo theo đúng quy trình, quy định; đặc biệt là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ quận tới phường trong việc tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cấp phường tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các cấp, các ngành, đặc biệt là các cơ quan tham mưu, UBND quận và hệ thống chính trị của các phường được sắp xếp đã chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Thành phố, của Quận ủy để triển khai xây dựng Đề án với nội dung rất cụ thể, sâu sát, rõ lộ trình, tiến độ để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn; phương án sắp xếp còn dựa vào các tiêu chí của chính quyền đô thị, yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa, trình độ phát triển kinh tế, dân số, tốc độ phát triển đô thị..., nhằm mục tiêu sau sắp xếp tạo bước phát triển, sức bật mới cho các địa phương nói riêng và quận nói chung.

Đồng chí Nguyễn Văn Nam - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo

Về phương án triển khai thực hiện Đề án, đồng chí Bí thư Quận ủy nhấn mạnh: Phát huy bài học kinh nghiệm việc sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2019-2021, xác định phải tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính; quá trình sắp xếp phải luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của cấp ủy Đảng các cấp, đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy; phải chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư; quan tâm chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện sắp xếp; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Về quá trình tổ chức thực hiện, đồng chí Bí thư Quận ủy yêu cầu: Chú trọng công tác tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phương án xử lý tài sản công; nguồn lực đầu tư kết nối hạ tầng giao thông; tiêu chí đô thị,... đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu; phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, thành viên Ban Chỉ đạo theo dõi phường được sắp xếp để kịp thời đôn đốc, chỉ đạo, hỗ trợ các phường trong quá trình triển khai thực hiện. Giao Công an quận xây dựng phương án cụ thể đảm bảo an ninh trật tự; không để bị động, bất ngờ; nắm chắc tình hình hoạt động của các đối tượng cơ hội chính trị trên địa bàn đặc biệt là thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri trên địa bàn về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường.

Vũ Đức Tuynh - Văn phòng Quận ủy Hai Bà Trưng