CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Về việc phối hợp chuẩn bị hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận vận động bầu cử.
Publish date 01/06/2021 | 14:50  | Lượt xem: 275

Ủy ban bầu cử quận Hai Bà Trưng trân trọng kính gửi các đơn vị văn bản về việc phối hợp chuẩn bị hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố và HĐND quận vận động bầu cử.

/documents/1447590/2437020/1082.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/9575f209-ecad-49a0-8981-7b29c063c063

/documents/1447590/2437020/1083.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/37fe0e83-ea65-4d8a-991a-e81930a65812