CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

V/v phối hợp tổ chức hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vận động bầu cử./.
Publish date 01/06/2021 | 14:40  | Lượt xem: 257

V/v phối hợp tổ chức hội nghị TXCT để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV vận động bầu cử./.

/documents/1447590/2437020/1060.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/2cbccae5-6bf1-42f9-acc1-7201b1453981