CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

V/v Phối hợp chuẩn bị hội nghị Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vận động bầu cử
Publish date 01/06/2021 | 14:42  | Lượt xem: 312

V/v Phối hợp chuẩn bị hội nghị Tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV vận động bầu cử

/documents/1447590/2437020/1066.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/ea2c9a20-e4fe-4504-9fa4-f8dd13f8c942