CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

V/v phối hợp đảm bảo an toàn thông tin liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp lễ 30/4-01/5/2021
Publish date 31/05/2021 | 15:51  | Lượt xem: 134

V/v phối hợp đảm bảo an toàn thông tin liên quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và dịp lễ 30/4-01/5/2021

/documents/1447590/2437020/1009.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/9a36e0cb-bc03-4c6b-be79-82f5f9b46e25