CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 CÔNG TÁC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.
Publish date 28/05/2021 | 10:00  | Lượt xem: 1273

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

/documents/1447590/2437020/958.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/172e5b8b-0292-47f6-8c2d-93430d18da0c