CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Triển khai 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí"kể từ ngày 10/7/2023
Publish date 24/07/2023 | 08:41  | Lượt xem: 341

Thực hiện chỉ đạo tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 08/7/2023 của Chính Phủ, ngày 18/7/2023, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản số 2213/UBND-KSTTHC gửi giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành: Tư pháp, Y tế, Công an thành phố, văn phòng UBND thành phố, Thông tin và Truyền thông, Lao động- Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã.

Tại mục 2, UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện những nội dung sau:

a) Chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn triển khai thực hiện đới với 02 nhóm thủ tục  hành chính liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" theo quy định tại Nghị quyết 97/NQ-CP ngày 08/7/2023.

B) Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân khi có nhu cầu tham gia thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí".

Theo đó từ ngày 10/7/2023 chính thức triển khai thực hiện 02 nhóm dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí" trên cổng dịch vụ công của thành phố Hà Nội.