VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

VĂN BẢN SỐ 508-CV/QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 428-TB/TU NGÀY 27/7/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Publish date 29/07/2021 | 11:18  | Lượt xem: 32

VĂN BẢN SỐ 508-CV/QU CỦA QUẬN ỦY HAI BÀ TRƯNG VỀ VIỆC THỰC HIỆN THÔNG BÁO SỐ 428-TB/TU NGÀY 27/7/2021 CỦA THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành công văn số 508-CV/QU ngày 28/7/2021 về việc thực hieenjn thông báo số 428-TB/TU ngày 27/7/2021 của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết tại đây