VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021 
Publish date 26/02/2021 | 14:30  | Lượt xem: 152

V/v tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ủng hộ Quỹ "Vì biển, đảo Việt Nam" năm 2021 

/documents/1447590/2437020/503.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/9cad2fe3-1a64-4f1d-b799-9e1bee84268e