VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

V/v thực hiện trao thiếp mừng thọ và quà tặng của Chủ tịch nước đối với các công dân tròn 100 tuổi năm 2021.
Publish date 25/02/2021 | 11:30  | Lượt xem: 68

V/v thực hiện trao thiếp mừng thọ và quà tặng của Chủ tịch nước đối với các công dân tròn 100 tuổi năm 2021.

/documents/1447590/2437020/450.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/31f96fde-562c-49f1-adf8-15d4910b5916