VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kế hoạch về đánh giá kết quả chuyển biến và tổ chức triệt xóa tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2021 
Publish date 15/04/2021 | 08:00  | Lượt xem: 26

Kế hoạch về đánh giá kết quả chuyển biến và tổ chức triệt xóa tại các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm trên địa bàn Thành phố năm 2021 

/documents/1447590/2437020/851.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/79262c1a-ac65-4790-a52f-a21e8b80c7f9