VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia
Publish date 11/07/2022 | 15:33  | Lượt xem: 83

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn thành phố cần tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố; bên cạnh đó triển khai thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia…

Đó là những nội dung nêu trong Kế hoạch số 187/KH-UBND vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành, về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch xác định rõ 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. Theo đó, các cấp ủy, chính quyền tăng cường quán triệt, tổ chức triển khai kịp thời nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan tới các cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn. Lồng ghép nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện phòng, chống tác hại rượu, bia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đưa quy định thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào quy chế của cơ quan, đơn vị.

Thành phố cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền định kỳ họp cán bộ nòng cốt để chỉ đạo công tác thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia kịp thời, hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại các đơn vị, địa phương. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định…