VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đánh giá trách nhiệm của cấp ủy đối với công tác an toàn thực phẩm
Publish date 16/02/2021 | 16:00  | Lượt xem: 57

Đánh giá nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng đối với công tác an toàn thực phẩm. Đây là nội dung yêu cầu của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trong Kế hoạch số 12-KH/TU ngày 8-2-2021 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TƯ ngày 21-10-2011 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

Ngoài nội dung trên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu tập trung tổng kết về công tác phổ biến, quán triệt và ban hành các văn bản, đặc biệt là việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TƯ; đánh giá những kết quả đạt được theo các nội dung của 3 nhiệm vụ đề ra trong Chỉ thị số 08-CT/TƯ (tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến thực sự về hành vi an toàn thực phẩm, đẩy mạnh xã hội hóa công tác an toàn thực phẩm); chỉ ra những hạn chế, yếu kém và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá trình tổ chức thực hiện, từ đó đề xuất và kiến nghị các giải pháp...

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng nêu rõ, tùy thuộc vào điều kiện thực tế tình hình dịch Covid-19, các địa phương, đơn vị chủ động quyết định hình thức tổ chức hội nghị như tổ chức riêng một hội nghị hay có thể tổ chức lồng ghép với các hội nghị khác có nội dung liên quan hoặc không tổ chức hội nghị tổng kết.

Nguồn: hanoimoi.com.vn