VĂN BẢN PHÁP QUY VĂN BẢN PHÁP QUY


Legislation code 23/2020/QĐ-UBND
Issuing date 24/09/2020
Published time 28/10/2020
Signer
Subject Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Agencies issued
Legislation type
Other legislation