TIN TỨC NỔI BẬT TIN TỨC NỔI BẬT

Cụ thể hóa trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân trong việc nâng cao Chỉ số PAPI
Publish date 07/10/2022 | 08:43  | Lượt xem: 84

Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước về nội dung Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, đơn vị và xác định nhiệm vụ của từng tập thể, cá nhân trong việc góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố…, là những yêu cầu trong Công văn số 3010/UBND-SNV ngày 14-9-2022 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13-6-2022 của UBND thành phố Hà Nội.

Theo nội dung công văn trên, các sở, cơ quan tương đương sở của thành phố Hà Nội được giao chủ trì, tham mưu các chỉ số nội dung, nội dung thành phần thuộc Chỉ số PAPI chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch của đơn vị đã xây dựng; tổ chức hướng dẫn về chuyên môn đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã, tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị theo ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã về các nội dung liên quan Chỉ số PAPI.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Phụ lục 1, Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 13-6-2022 của UBND thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội năm 2022, gắn với báo cáo công tác cải cách hành chính quý III của đơn vị, chỉ rõ mức độ hoàn thành, đánh giá hiệu quả và lý do chưa thực hiện.

Đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của địa phương, tập trung các chỉ số nội dung: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai minh bạch trong hoạch định chính sách; trách nhiệm giải trình với người dân; thủ tục hành chính công.

Bên cạnh đó, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu, chịu trách nhiệm toàn diện của chủ tịch UBND cấp huyện và chủ tịch UBND cấp xã. Thực hiện tốt quy định việc thường xuyên tiếp công dân và người đứng đầu tiếp công dân. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân; tiếp thu, giải trình, phản hồi đầy đủ về các ý kiến đóng góp, kiến nghị, phát giác, thắc mắc của người dân; giải đáp, xử lý, điều chỉnh kịp thời, đúng quy định.

UBND cấp huyện, UBND cấp xã bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong giờ làm việc; giữ thái độ, tác phong đúng mực trong tiếp xúc với người dân; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, chất lượng phục vụ của cán bộ, công chức liên quan việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức. Duy trì việc đánh giá, khuyến khích các hình thức khen thưởng hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động…

Nguồn: hanoimoi.com.vn