THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Organization
Select Field
Keyword
Procedure QT- DT - 02 Quy trình đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Type
Implementing agencies
Implementation order

TT

Trình tự thực hiện

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 1.  

Nộp hồ sơ

Khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn tổ chức họp liên tịch (có sự tham gia của đại diện Chi ủy, chính quyền, Ban công tác Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và đại diện hộ dân trong thôn), lập đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín gửi Ủy ban nhân dân cấp xã (01 bộ gồm: văn bản đề nghị, biên bản họp theo Mầu số 06 tại Phụ lục kèm theo Quyết định này và các giấy tờ có liên quan)

Tổ chức/cá nhân

Giờ hành chính

Theo mục 5.3

 1.  

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

- Bộ phận một cửa tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ theo quy định tại QT-UBND-06 Quy trình Giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

- Luân chuyển hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử đến lãnh đạo UBND phân công thụ lý hồ sơ.

BPMC

QT-UBND-06

 1.  

Phân công thụ lý

Lãnh đạo UBND sau khi tiếp nhận hồ sơ, phân công công việc cho công chức chuyên môn thụ lý, giải quyết.

Lãnh đạo UBND

½ ngày

Hồ sơ theo mục 5.3

 1.  

Thụ lý, thẩm định hồ sơ

Sau khi nhận hồ sơ, công chức chuyên môn có trách nhiệm kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

- Nếu đủ điều kiện, công chức chuyên môn tham mưu Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của phường kiểm tra kết quả bình chọn của các thôn. Đồng thời, cập nhật thông tin thực hiện trên hệ thống một cửa điện tử.

- Nếu hồ sơ cần bổ sung, chưa hợp lệ, hoặc giải quyết quá thời gian quy định, công chức chuyên môn giải quyết theo quy trình QT-UBND-06.

Công chức chuyên môn

01 ngày

Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06);

 1.  

Kiểm tra, tổng hợp kết quả

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chủ trì, phối hợp với các ban, ngành liên quan của phường kiểm tra và lập hồ sơ (01 bộ, gồm: văn bản đề nghị kèm theo danh sách và biên bản theo Mẫu số 07 và các giấy tờ liên quan), trình chủ tịch UBND ký duyệt

Lãnh đạo UBND, ban nghành liên quan

02 ngày

Biên bản kiểm tra; Văn bản đề nghị, danh sách

 1.  

Phê duyệt

- Lãnh đạo UBND, ký Văn bản đề nghị.

- Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Mẫu số 05 (QT-UBND-06);

Văn bản đề nghị, danh sách

 1.  

Hoàn thiện hồ sơ và chuyển hồ sơ lên cơ quan cấp trên

- Sau khi nhận kết quả đã được lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt, công chức chuyên môn xử lý hồ sơ có trách nhiệm cập nhật thông tin vào phần mềm một cửa, cập nhật vào sổ, Ký xác nhận vào Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ.

- Gửi hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước ngày 10 tháng 11 của năm bình chọn.

Công chức chuyên môn

½ ngày

 1.  

Lưu hồ sơ

Hồ sơ được lưu theo mục 7 quy trình này

BPMC/ Công chức chuyên môn

Giờ hành chính

Theo mục 7 quy trình này

Implementation methods

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

 1.  

Nộp hồ sơ

 

Tổ chức/ cá nhân

Giờ hành chính

 

Theo mục 5.3

 1.  

Tiếp nhận, chuyển hồ sơ

 

BPMC/ Công chức chuyên môn

QT-UBND-06

 1.  

Phân công thụ lý

 

 

Lãnh đạo UBND

½ ngày

Hồ sơ theo mục 5.3

 1.  

Thụ lý, thẩm định hồ sơ

 

 

 

Công chức chuyên môn

01 ngày

Mẫu số 02+03+04+05 (QT-UBND-06)

 1.  

Kiểm tra, tổng hợp kết quả

 

 

Lãnh đạo UBND, ban nghành liên quan

02 ngày

Biên bản kiểm tra; Văn bản đề nghị, danh sách

 1.  

Phê duyệt

 

Lãnh đạo UBND

01 ngày

Mẫu số 05 (QT-UBND-06);

Văn bản đề nghị, danh sách

 1.  

Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan cấp trên

 

Công chức chuyên môn

½  ngày

 1.  

Lưu hồ sơ

 

Bộ phận một cửa

Giờ hành chính

Theo mục 7 quy trình này

Documents

 

5.3

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Văn bản đề nghị;

01

 

 

Biên bản họp liên tịch

01

 

5.4

Số lượng hồ sơ

 

01 bộ

 

Mã số

Tên biểu mẫu, phụ lục

Phụ lục 01

Phụ lục cơ sở pháp lý

            Biểu mẫu được quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ

Mẫu số 06

Tải Mẫu số 06

Biên bản họp liên tịch thôn đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

Mẫu số 07

Tải mẫu 07

Biên bản kiểm tra đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín

 

Period of settlement Thời hạn trả kết quả: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ:
Objects implementing administrative procedures
Results of implementation of administrative procedures

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Văn bản đề nghị

Fees Không
Fee Không
Names of application forms, declaration forms Names of application forms, declaration forms download
Requests, conditions for implementation of administrative procedures

Các trường hợp đưa ra khỏi danh sách người có uy tín:

- Người có uy tín chết.

- Người có uy tín đã chuyển nơi khác sinh sống hoặc do sức khỏe yếu, tự nguyện xin rút khỏi danh sách người có uy tín (theo Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg).

- Người có uy tín vi phạm pháp luật.

- Người có uy tín mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Người có uy tín giảm sút uy tín, không đảm bảo đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg
Legal basis

CƠ SỞ PHÁP LÝ

STT

Tên văn bản

Hiệu lực văn bản

Ghi chú

 1.  

Quyết định số 2733/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban dân tộc thành phố Hà Nội

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Quyết định số 12/2018/QĐ- TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ

Đang có hiệu lực

 

 1.  

Quyết định số 180/QĐ- UBDT ngày 03/4/2018 của Ủy ban Dân tộc

Đang có hiệu lực