CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVII ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Publish date 07/10/2020 | 10:00  | Lượt xem: 57

Ban Tuyên giáo Quận ủy gửi Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội Công văn số 16-CV/BTGQU ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về Tài liệu tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Nội dung văn bản tại đây