CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2020
Publish date 29/10/2020 | 16:44  | Lượt xem: 94

Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trên tinh thần, cuộc thi được triển khai rộng rãi trên địa bàn toàn Phường Bạch Đằng với mục đích phổ biến sâu rộng; những nội dung cơ bản của các văn bản pháp luật vể cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; cách thức sử dụng và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn Phường.

Tính đến ngày 29/10/2020, toàn Phường đã có 232 bài tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến về Bảo vệ Môi trường. Hiện tại, cuộc thi vẫn được tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến và kết quả giải quyết thủ tục hành chính.