CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG
Publish date 26/03/2019 | 13:00  | Lượt xem: 277

Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 23/01/2019 của UBND quận Hai Bà Trưng

(Xem chi tiết tại đây)