CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC TTHCTHUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 29/03/2021 | 17:00  | Lượt xem: 102
Quyết định công bố danh mục TTHCthuộc phạm vi chức năng lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra thành phố Hà Nội

v/v thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020

Publish date 04/03/2021 | 11:00  | Lượt xem: 100
v/v thông báo quyết định công bố danh mục các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của HĐND, UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lục toàn bộ hoặc một phần năm 2020

CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

Publish date 25/02/2021 | 07:30  | Lượt xem: 109
Công bố danh mục TTHC của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực nuôi con nuôi

QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Publish date 24/02/2021 | 01:30  | Lượt xem: 85
QĐ phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CÔNG VỤ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HAI BÀ TRƯNG NĂM 2021

Publish date 06/02/2021 | 10:00  | Lượt xem: 59
Kế hoạch kiểm tra công vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QPPL ĐÃ HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ, HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

Publish date 05/02/2021 | 08:30  | Lượt xem: 68
Quyết định công bố danh mục văn bản QPPL đã hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và môi trường trong 6 tháng cuối năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ DANH MỤC VB QPPL CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 05/02/2021 | 05:00  | Lượt xem: 45
Quyết định công bố danh mục VB QPPL của HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN VỀ KIỂM SOÁT TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG

Publish date 28/01/2021 | 07:00  | Lượt xem: 50
Thực hiện Kế hoạch thông tin tuyên truyền về kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của UBND thành phố Hà Nội năm 2021

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Publish date 20/01/2021 | 09:00  | Lượt xem: 41
Kế hoạch công tác Cải cách hành chính trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2021

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2020

Publish date 29/10/2020 | 04:44  | Lượt xem: 184
Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ...

BỘ QUY TẮC QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 27/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 196
QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘ

Publish date 12/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 188
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO  ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG...

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾT QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Publish date 05/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 385
Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 334
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Publish date 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 330
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng