BỘ MÁY TỔ CHỨC BỘ MÁY TỔ CHỨC

V/v tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên loa truyền thanh ở cơ sở
Publish date 18/03/2021 | 11:00  | Lượt xem: 181

V/v tuyên truyền pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND trên loa truyền thanh ở cơ sở

Xem chi tiết tại đây