CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NĂM 2020

Publish date 29/10/2020 | 16:44  | Lượt xem: 90
Cuộc thi “Tìm hiểu dịch vụ công trực tuyến” trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm phổ biến rộng rãi cách thức sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố, góp phần nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ...

BỘ QUY TẮC QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 27/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 109
QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘ

Publish date 12/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 82
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO  ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG...

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾT QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Publish date 05/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 302
Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Publish date 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 276
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Publish date 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 273
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng