CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

BỘ QUY TẮC QUY TẮC ỨNG XỬ NƠI CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 27/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 7
QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Mục đích 1. Từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi của cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn...

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘ

Ngày đăng 12/08/2020 | 10:30  | Lượt xem: 4
BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO  ĐỘNG TRONG CÁC CƠ QUAN THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG...

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ KẾT QUẢ TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH QUỐC GIA NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Ngày đăng 05/05/2019 | 01:00  | Lượt xem: 230
Đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của Thành phố Hà Nội.

CUỘC THI "TÌM HIỂU DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN" TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Ngày đăng 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 224
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019 CỦA QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Ngày đăng 26/03/2019 | 01:00  | Lượt xem: 215
Công tác cải cách hành chính năm 2019 của Quận Hai Bà Trưng