AN NINH - QUỐC PHÒNG AN NINH - QUỐC PHÒNG

KH tổ chức chuẩn bị phục vụ hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANCT, bảo vệ chế độ XHCN trên địa bàn quận HBT
Ngày đăng 27/04/2021 | 07:00  | Lượt xem: 220

KH tổ chức chuẩn bị phục vụ hội nghị hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo vệ chế độ XHCN trên địa bàn quận HBT

/documents/1447590/2437020/941.2021+cv+%C4%91%E1%BA%BFn.pdf/2e8a2f2e-50d3-4bb9-b24c-c2673327f5c2